เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

ท่านจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อท่องเที่ยวและประสงค์จะพำนักไม่เกิน 90 วัน

ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารการจองโรงแรมเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่พักอาศัยตลอดการเดินทาง

หากการเดินทางของท่านเป็นไปตามจุดประสงค์ดังกล่าว ท่านควรที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ TLScontact

รายการเอกสารที่จำเป็น

เอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

เอกสารทั่วไปสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง  ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้ แบบฟอร์ม. ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน  ข้อมูลที่ถูกระบุลงบนแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าเชงเก้น  เช่น ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์  จำเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว คำร้องขอวีซ่าจะถูกปฏิเสธ

 • รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป

 1. พื้นหลังสีขาว

 2. ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.

 3. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ

 4. ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง (ไม่เกิน 6 เดือน)

 5. ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย

 6. ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

 • หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่าสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางตามกำหนดการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้น ประเทศอื่น

 • หนังสือเดินทาง, สำเนา สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าออกประเทศ หนึ่งสำเนา

 • ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร, ฉบับจริง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น

 1. บริษัทประกันต้องได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสาขาในกลุ่มประเทศเชงเก้น

 2. เงื่อนไขการคุ้มครองประกันภัยการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่ต้องรับการรักษาพยาบาล, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือการเข้ารักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลัน

 3. วงเงินประกันภัยขั้นต่ำคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นทุกประเทศ

 4. รายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับการรับรอง)

 5. ข้อสังเกต : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านสามารถเรียกคืนเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันได้หากวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ

 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว

      โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้            จ่ายใดๆในการจองหรือเปลี่ยน แปลงตั๋วเครื่องบิน.

 • สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อ รับรอง จะต้องมีการระบุชื่อผู้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม

 • รายละเอียดการเดินทาง รายละเอียดการเดินทางที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ หากมีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศ

 • หลักฐานการทำงานและหลักฐานการเงิน

 1. สำหรับพนักงานบริษัท: จะต้องมีใบรับรองการทำงานที่ระบุจำนวนวันลาที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท,ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานและเงินเดือนที่ได้รับ

 2. สำหรับนักเรียน/นักศึกษา: จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย

 3. เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว:   เอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจการค้า,รหัสองค์กร,ใบรับรองการเป็นนิติบุคคลขององค์กร(หรือเอกสารรับรองที่มีสถานะเทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกัน)โดยต้องมีชื่อของผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุอยู่บนเอกสารดังกล่าว  ที่ให้จัดเตรียมโดยผู้สมัครทุกคน:

 • หลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ

 1. ต้นฉบับ bank statement รายการเดินบัญชี 3 เดือนล่าสุดซึ่งมีตราประทับของธนาคาร หากมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาแสดงหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและต้น ฉบับ bank statement รายการเดินบัญชี 3 เดือนล่าสุดซึ่งมี ตราประทับของธนาคารของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

 1. สูติบัตร, ฉบับจริง

 2. สูติบัตร, สำเนา

 3. ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ, ฉบับจริง    เอกสารอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไป ต่างประเทศนั้นจำเป็น ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผู้ปกครองทั้งสองท่านไม่ได้เดินทางไปกับผู้เยาว์ เอกสารฉบับนี้ต้องออกโดยอำเภอ

 4. หรือ หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็นรับรองที่ TLScontact Visa Center)

 5. เอกสารแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอำเภอ, สำเนา

(จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่)

·  ผู้ปกครองหย่าร้างกัน

·  ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด (หรือใบมรณบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการเสียชีวิต)

 • จดหมายมอบอำนาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน(พร้อมกับเซ็นรับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อทำการ สมัครขอวีซ่า.

 • ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

       เอกสารหลักฐานการอนุญาตประกอบอาชีพ / การพำนักในประเทศไทย และ เอกสารการอนุญาตกลับเข้ามาในประเทศ จะ           ต้องมีอายุจนกว่าผู้สมัครจะกลับเข้าสู่ประเทศ, ฉบับจริง

 • เอกสารหลักฐานการอนุญาตประกอบอาชีพ / การพำนักในประเทศไทย และ เอกสารการอนุญาตกลับเข้ามาในประเทศ จะต้องมีอายุจนกว่าผู้สมัครจะกลับเข้าสู่ประเทศ, สำเนา